Økonomi og årsregnskap

Økonomisk sett har 2021 vært preget av forutsigbarhet og stabilitet. Det er ingen lønnede stillinger i BCC Hønefoss. Den daglige driften og vedlikeholdet av forsamlingslokalet vårt, Hverventunet Aktivitetssenter, har blitt finansiert gjennom frivillige månedlige bidrag fra medlemmene. Dette beløpet utgjorde i 2021 ca. 600 000 kr. Budsjettet for 2021 ble vedtatt på årsmøtet i januar 2021.

Regnskapet for 2021 med noter kan sees her

Revisors beretning kan sees her