Økonomi og årsregnskap

2019 har vært preget av stabilitet økonomisk sett. 

I oktober 2017 sluttførte vi innsamlingsprosjektet med et mål på 27,8 millioner NOK som ble påbegynt i 2012. Med disse midlene har vi nå et lokalt fond som gir oss forutsigbarhet og sterk egenkapital i fremtidige investeringer. Den første betydelige investeringen var utvidelse av forsamlingssalen på aktivitetssenteret med et stor scene og moderne lys- og lydanlegg. Dette prosjektet ble gjennomført og ferdigstilt forsommeren 2018. I 2019 har det blitt gjort noen små investeringer i ulike prosjekter som oppgradering av lekerom, mikrofon til musikkstudio osv., men ellers er det ikke gjort noen store investeringer i 2019. Økonomiske prioriteringer fremover vil være etablering av lekeplass, nedbetaling av gjeld og reparasjon av vanntåkeanlegg.

Den daglige driften og vedlikeholdet av lokalet er finansiert gjennom månedlige frivillige bidrag fra medlemmene, og utgjorde i 2019 omtrent 600 000 kr. Det er ingen lønnede stillinger i BKM Hønefoss. Regnskapet for 2019 kan sees ved å følge denne linken

Revisors beretning kan leses her