Med fokus på trygge barn og ungdom

Sentralt i BCC er det i de senere år blitt et større fokus på aktiv forebygging av vold og annen grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom. Ca. 40 medlemmer fra BKM Hønefoss deltok i 2019 på kurs i denne forbindelse. I etterkant ble det opprettet en gruppe som leder dette arbeidet lokalt. AMUH, arbeidsgruppe mot uønskede hendelser, består av tre personer fra BKM Hønefoss.

Arbeidet til denne gruppen innebærer blant annet sørge for at alle frivillige som arbeider med barn og ungdom har fremvist politiattest og levert egenklæring, samt å gi nødvendig opplæring. AMUH har i 2019 arrangert seminarer og diskusjonsgrupper hvor det er blitt drøftet hvordan vi best mulig kan drive forebyggende arbeid. Forebyggende arbeid handler i stor grad om å skape trygge, sunne og tillitsfulle relasjoner til barna/ungdommen, samt å tilrettelegge for transparent/åpent arbeid. I denne forbindelse har AMUH utarbeidet et motto for BKM Hønefoss sitt barne- og ungdomsarbeid:

Barn og unge skal oppleve trygghet, trivsel og meningsfull deltakelse i BKM Hønefoss. Dette skal oppnås ved et målbevisst arbeide der barn og unge skal bli sett og hørt, anerkjent og inkludert.

Får å nå dette målet har AMUH satt opp ulike delmål:

  • Hvert enkelt barn blir lyttet til og møtt med respekt for sin opplevelsesverden
  • Hvert enkelt barn får oppmerksomhet med et varmt og velvillig blikk og blir vennlig tiltalt ved navn 
  • Hvert enkelt barn er nøye kjent blant lederne, og lederne har seg imellom god dialog om barnas trivsel og utvikling
  • Hvert enkelt barn skal kjenne seg inkludert og verdsatt for den man er og oppleve at de selv har noe verdifullt å tilføre fellesskapet
  • Krenkende adferd og mobbing har nulltoleranse i BKM Hønefoss. Mentorer skal jobbe for å forhindre utenforskap.